Zawody symulacyjne

Symulacja medyczna ze względu na mierzalny i ustrukturyzowany system prowadzenia zajęć posiada ogromny potencjał jako narzędzie do wspomagania edukacji metodami opartymi o współzawodnictwo. Studenci kierunków medycznych na wcześniejszych etapach edukacji oraz rekrutacji często są poddawani działaniom wymuszającym konkurencję, co może sprzyjać selekcji osób, dla których współzawodnictwo jest atrakcyjne. Bazując na tego typu metodologii przygotowano ideę zawodów symulacyjnych, z jednej strony umożliwiających studentom weryfikację swojej wiedzy i umiejętności, a z drugiej strony dających studentom dodatkową motywację do szkolenia się w oparciu o atrakcyjny dla nich model.

Krakowskie Gry Symulacyjne

Krakowskie Gry Symulacyjne są cyklicznymi, odbywającymi się rok rocznie zawodami, podczas których zespoły składające się ze studentów kierunków medycznych mają możliwość sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności pracy w roli kierownika lub członka zespołu udzielającego pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia. Pierwsze Krakowskie Gry Symulacyjne odbyły się w 2014 roku.

Symulacja medyczna wysokiej wierności umożliwia wykorzystywanie wystandaryzowanych scenariuszy w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach dla każdej grupy uczestniczącej w zawodach.

Cele zawodów:

 • Zainteresowanie studentów tematyką umiejętności miękkich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jako kierownik czy członek zespołu terapeutycznego.
 • Integracja środowiska związanego ze Studenckimi Kołami Naukowymi zajmującymi się szeroko pojętą tematyką postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia.
 • Podnoszenie przez studentów wiedzy, jak i umiejętności z zakresu odpowiedzialnego i praktycznego rozwiązywania problemów, zarządzania informacją i zasobami w sytuacjach kryzysowych, podejmowania decyzji terapeutycznych, komunikacji w zespole i z pacjentem.
 • Wybór zespołu reprezentującego UJ CM na ogólnopolskich zawodach symulacyjnych uczelni medycznych.

Organizacja zawodów:

 • Zawody są organizowane przez personel Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, a w przyszłości Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej.
 • Zawody odbywają się każdego roku na przełomie marca i kwietnia.
 • W zawodach startują zespoły składające się ze studentów UJ CM. W zawodach mogą także startować zaproszone zespoły spoza Uczelni.
 • Przebieg zawodów określa regulamin.
 • Zawody składają się z eliminacji mających na celu wybór dwóch najlepszych zespołów oraz finału. Pierwszy etap składa się z co najmniej 3, a drugi co najmniej 2 zadań opartych o symulowane scenariusze kliniczne.
 • Symulowane scenariusze kliniczne prowadzone są z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności, która możliwie realistycznie oddaje warunki panujące w oddziałach szpitalnych.
 • Punktacja zadań obejmuje zarówno umiejętności techniczne (wywiad i badanie pacjenta, diagnostyka, leczenie), jak i miękkie (świadomość sytuacyjna, planowanie i podejmowanie decyzji, ocena pracy kierownika i członków zespołu, komunikacja w zespole i z pacjentem).
 • Ocenę podczas zawodów prowadzą osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia i oceny ćwiczeń opartych o symulowane scenariusze kliniczne z wykorzystaniem przygotowanych przez organizatorów zawodów skal oceny.

Zawody ogólnopolskie

Zadanie w części dotyczącej zawodów ogólnopolskich prowadzone w ramach współpracy ponaduczelnianej i koordynowane przez UJ CM. W ramach programu PO WER zawody ogólnopolskie organizowane będą corocznie przez inną uczelnię. Regulamin zawodów ogólnopolskich zostanie opracowany przez koordynatora zadania we współpracy z uczelniami uczestniczącymi w zawodach ogólnopolskich. W każdej edycji będzie uczestniczył koordynator ogólnopolski (UJ CM). Za opracowanie scenariuszy odpowiedzialna będzie uczelnia organizująca daną edycję oraz koordynator ogólnopolski. W skład zespołu sędziowskiego wejdą opiekunowie drużyn. Jedna edycja zawodów zostanie zorganizowana w Krakowie. Realizacja zawodów pozwoli na wprowadzenie elementu rywalizacji motywującego studentów oraz współpracy studentów różnych kierunków i z różnych ośrodków. Możliwa też będzie wymiana doświadczeń w zakresie oceny i prowadzenia scenariuszy między różnymi ośrodkami, co pozwoli na integrację i podniesienie jakości w skali całej Polski w tym zakresie.