Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum uczestniczy w programie podnoszenia jakości kształcenia praktycznego na kierunkach medycznych, który dzięki funduszom europejskim realizowany jest w skali całego kraju. Umowa o dofinansowanie została podpisana 8 marca 2016 roku, projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni zakładającego kształcenie studentów przy  wykorzystaniu różnych wzajemnie się uzupełniających form symulacji medycznej, a także rozwój kompetencji nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych oraz utworzenie i wyposażenie sal ćwiczeniowych.

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (wartość dofinansowania to 21.380.976,13 zł) umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności – zaawansowanych fantomów, w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale kliniczne, gdzie możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach i mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy. Zajęcia na salach wysokiej wierności są nagrywane, a po ich zakończeniu wykwalifikowani instruktorzy – wspólnie ze studentami – analizują ich przebieg i przekazują informację zwrotną.

Symulacja to nie tylko fantomy – UJ CM rozwija również program symulowanych pacjentów – aktorów, dzięki pomocy których studenci mogą nauczyć się zarówno właściwej komunikacji z pacjentem, jak i prawidłowego przeprowadzania badania fizykalnego, a także egzaminowania. Wprowadzana jest także symulacja hybrydowa – podczas jednych zajęć łączone są różne formy symulacji, np. symulator pacjenta i aktorzy odgrywający role członków rodziny. W planach jest organizacja  szkolenia interprofesjonalnego – wspólnych ćwiczeń studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa.

Realizacja projektu umożliwia także podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych.

Jednostką integrującą nauczanie symulacyjne w UJ CM będzie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej działające w czterech lokalizacjach. Od października 2016 r. studenci mogą korzystać z wyposażenia zakupionego w ramach projektu w trzech salach symulacyjnych na terenie Centrum Dydaktyczno-Kongresowego oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i położniczych. W Krakowie-Prokocimiu, tuż obok budowanej obecnie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, zlokalizowana będzie główna siedziba CIEM. W budynku – dotychczas wykorzystywanym przez bibliotekę medyczną UJ CM – powstanie kolejnych siedem sal symulacyjnych wysokiej wierności obejmujących między innymi sale intensywnej terapii, blok operacyjny, salę porodową czy symulator karetki pogotowia z obszarem symulacji przedszpitalnej, a także wiele pracowni umiejętności technicznych. Swoje miejsce znajdzie tam również nowoczesne centrum egzaminowania umiejętności praktycznych. Niestety, problemy z wykonawca robót budowlanych i konieczność rozwiązania umowy spowodowały przesunięcie terminu otwarcia nowego centrum symulacji – obecnie planowane jest ono na rok 2020. W celu umożliwienia zwiększenia liczby godzin symulacyjnych do czasu zakończenia budowy została podjęta decyzja o utworzeniu trzech dodatkowych pracowni symulacyjnych w budynku CDK – Zajęcia dydaktyczne w nowych pracowniach realizowane są od października 2018 roku.

W nowym budynku planowane jest także zorganizowanie – w ramach projektu dla najlepszych studentów – dwóch edycji Letniej szkoły symulacji – „symulowanego szpitala”. W ciągu pięciu dni uczestnicy będą musieli zmierzyć się z różnymi przypadkami w warunkach przypominających pracę w szpitalu.

Zasady konkursu PO WER zapewniają również możliwość współpracy między polskimi uczelniami obejmującej m.in. wymianę doświadczeń i materiałów dydaktycznych. UJ CM jest koordynatorem – organizowanych corocznie przez inną uczelnię medyczną – zawodów symulacyjnych dla studentów. Corocznie organizowane są również zawody lokalne – Krakowskie Gry Symulacyjne.

Wielkość fontu
Kontrast