Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum uczestniczy w programie podnoszenia jakości kształcenia praktycznego na kierunkach medycznych, który dzięki funduszom europejskim realizowany jest w skali całego kraju. Umowa o dofinansowanie została podpisana 8 marca 2016 roku, projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni zakładającego kształcenie studentów przy  wykorzystaniu różnych wzajemnie się uzupełniających form symulacji medycznej, a także rozwój kompetencji nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych oraz utworzenie i wyposażenie sal ćwiczeniowych.

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (wartość dofinansowania to 21.380.976,13 zł) umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności – zaawansowanych fantomów, w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale kliniczne, gdzie możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach i mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy. Zajęcia na salach wysokiej wierności są nagrywane, a po ich zakończeniu wykwalifikowani instruktorzy – wspólnie ze studentami – analizują ich przebieg i przekazują informację zwrotną.

Symulacja to nie tylko fantomy – UJ CM rozwija również program symulowanych pacjentów – aktorów, dzięki pomocy których studenci mogą nauczyć się zarówno właściwej komunikacji z pacjentem, jak i prawidłowego przeprowadzania badania fizykalnego, a także egzaminowania. Wprowadzana jest także symulacja hybrydowa – podczas jednych zajęć łączone są różne formy symulacji, np. symulator pacjenta i aktorzy odgrywający role członków rodziny. W planach jest organizacja  szkolenia interprofesjonalnego – wspólnych ćwiczeń studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa.

Realizacja projektu umożliwia także podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych.

Jednostką integrującą nauczanie symulacyjne w UJ CM jest Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej działające w czterech lokalizacjach. Od października 2016 r. studenci mogą korzystać z wyposażenia zakupionego w ramach projektu w trzech salach symulacyjnych na terenie Centrum Dydaktyczno-Kongresowego oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Od października 2018 roku funkcjonują trzy dodatkowe pracownie symulacyjne w budynku CDK (sale utworzone w celu umożliwienia zwiększenia liczby godzin symulacyjnych do czasu otwarcia nowego centrum symulacji). W Krakowie-Prokocimiu, tuż obok nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, zlokalizowana jest główna siedziba CIEM. Dnia 17.04.2020 r. nastąpił odbiór inwestycji zlokalizowanej przy ul. Medycznej 7, dzięki której powstało nowych siedem sal symulacyjnych wysokiej wierności obejmujących sale intensywnej terapii, sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową, salę środowiskową z symulatorem karetki a także wiele pracowni umiejętności technicznych z których studenci mogą korzystać już od 1 października 2020 r. Swoje miejsce znalazło tu również nowoczesne centrum egzaminowania umiejętności praktycznych (20 sal do prowadzenia egzaminów OSCE).

W nowym budynku planowane jest także zorganizowanie – w ramach projektu dla najlepszych studentów – dwóch edycji Letniej szkoły symulacji – „symulowanego szpitala”. W ciągu pięciu dni uczestnicy będą musieli zmierzyć się z różnymi przypadkami w warunkach przypominających pracę w szpitalu.

Zasady konkursu PO WER zapewniają również możliwość współpracy między polskimi uczelniami obejmującej m.in. wymianę doświadczeń i materiałów dydaktycznych. UJ CM jest koordynatorem – organizowanych corocznie przez inną uczelnię medyczną – zawodów symulacyjnych dla studentów. Corocznie organizowane są również zawody lokalne – Krakowskie Gry Symulacyjne.