Budżet Państwa

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum uczestniczy w programie podnoszenia jakości kształcenia praktycznego na kierunkach medycznych.

Umowa o dofinansowanie projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podpisana 8 marca 2016 roku (nr POWR.05.03.00-00-0006/15-00). Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni zakładającego kształcenie studentów przy wykorzystaniu różnych wzajemnie się uzupełniających form symulacji medycznej, a także rozwój kompetencji nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych oraz utworzenie i wyposażenie sal ćwiczeniowych.

Wartość dofinansowania ze środków budżetu Państwa w wysokości 3.361.089,45 zł.

Wsparcie w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności – zaawansowanych fantomów, w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale kliniczne, gdzie możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach i mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy. Wsparciem objęci są studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa UJ CM.

Dzięki Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum studenci otrzymują wsparcie poprzez udział w zawodach lokalnych, ogólnopolskich jak również poprzez udział w Letniej Szkole Symulacji.

UJ CM jest wiodącą jednostką w zakresie dydaktyki medycznej. Dzięki realizacji projektu możliwe jest podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez odpowiedni cykl szkoleń oraz opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych w tym przypadków wirtualnych pacjentów, przypadków pacjenta standaryzowanego, stacji OSCE oraz scenariuszy symulacyjnych.

Ponadto UJ CM realizuje Program Standaryzowanego/Symulowanego Pacjenta, którego celem jest wsparcie procesu kształcenia studentów, poprzez włączenie pacjentów symulowanych do zajęć symulacyjnych, ćwiczeń oraz egzaminów praktycznych. Osoby symulują, odgrywają realne zachowania pacjentów lub opiekunów chorego. Symulowany pacjent w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz odgrywa sytuacje pozwalające studentom praktycznie ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, jak również techniczne.

Jednostką integrującą nauczanie symulacyjne w UJ CM jest utworzone Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum. Główna siedziba CIEM CM znajduje się przy ul. Medycznej 7. Centrum działa również w 3 innych lokalizacjach: ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58.