Spotkanie Informacyjne przedstawicieli Uczelni Medycznych reprezentujących Centra Symulacji Medycznej oraz Otwarcie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie 10 maja 2022 r.

10 maja 2022 r. odbyło się Spotkanie Informacyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) organizowane przez Zespół projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” oraz uroczyste Otwarcie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele 18 uczelni medycznych w Polsce, beneficjentów I oraz II edycji Konkursu pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej” oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia – Naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania II Departamentu Oceny Inwestycji Pan Dariusz Juszczyński.

Spotkanie Informacyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) otworzył
dr n. med. Grzegorz Cebula, Dyrektor Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum.

Spotkanie zostało poświęcone prezentacjom doświadczeń Uczelni w zakresie realizowanych projektów w tym wykorzystania pacjentów standaryzowanych w edukacji medycznej.

10 maja 2022 r. miało miejsce również uroczyste Otwarcie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie.

W uroczystości udział wziął Przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Rafał Janas – który połączył się
z uczestnikami online, Władze Uczelni, Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, a także Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia – Naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania II Departamentu Oceny Inwestycji Pan Dariusz Juszczyński.

Utworzenie Centrum jest jednym z zadań projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinasowanego ze środków PO WER.

Utworzenie  Centrum wymagało rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 obejmuje sale symulacji wysokiej wierności: 2 sale intensywnej terapii, 2 sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową i salę środowiskową z symulatorem karetki oraz sale symulacji niskiej wierności: 2 sale symulacji z zakresu BLS, 6 sal symulacji z zakresu ALS, salę laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, pracownię nauki umiejętności technicznych, salę do nauki umiejętności chirurgicznych oraz 20 sal egzaminów OSCE (wykorzystywane również do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi).

 

Wartość inwestycji: 51 000 000 zł

Dotacja Ministra Zdrowia: 18 778 097 zł

CIEM CM działa również w 3 innych lokalizacjach: ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58. Na terenie Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 funkcjonują 3 sale symulacyjne wysokiej wierności (2 sale symulujące SOR i 1 sala symulująca oddział IT) z pomieszczeniami kontrolnymi. Zajęcia umiejętności pielęgniarskich odbywają się w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa przy ul. Michałowskiego 12, zaś zajęcia umiejętności położniczych w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej przy ul. Zamoyskiego 58.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni zakładającego kształcenie studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa, przy wykorzystaniu różnych i wzajemnie się uzupełniających form symulacji medycznej. Projekt umożliwić ma także rozwój kompetencji nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych oraz utworzenie i wyposażenie sal ćwiczeniowych.

 

Czego nauczą się studenci

 

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności – zaawansowanych fantomów, w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale szpitalne, gdzie możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy.

Zajęcia na salach wysokiej wierności są nagrywane, dzięki wyposażeniu w system do debriefingu umożliwiający rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych, a po ich zakończeniu wykwalifikowani instruktorzy – wspólnie ze studentami – analizują ich przebieg i przekazują informację zwrotną.

Oprócz tego Centrum posiada także sale przystosowane do przeprowadzenia egzaminu OSCE – Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).  Egzamin OSCE jest to egzamin, który pozwala ocenić stopień osiągniecia efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych zdobytych w całym toku studiów.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych

Projekty to nie tylko działania infrastrukturalne. Trwają szkolenia kadr, opracowanie materiałów dydaktycznych w tym przypadków wirtualnych pacjentów, przypadków pacjenta standaryzowanego, stacji OSCE oraz scenariuszy symulacyjnych. We wrześniu 2022 roku planowana jest II edycja Letniej Szkoły Symulacji.

UJ CM jest wiodącą jednostką w zakresie dydaktyki medycznej. Dzięki realizacji projektu możliwe jest podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych poprzez odpowiedni cykl szkoleń.

Wartość projektu: 21 380 976,13 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 18 019 886,68 zł

Dzięki unijnemu wsparciu Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum nie ustępuje już innym tego typu ośrodkom na świecie. 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast